Kişisel Bilgileriniz Güvende

KVKK HAK BİLDİRGESİ

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi http://www.kucukgroup.com/ internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan KÜÇÜK GROUP A.Ş. Kişisel Verilerin İşlenmesi, Saklanması, Korunması Ve İmha Politikasında düzenlenen yöntemlerle KÜÇÜK GROUP A.Ş ‘ye iletmeniz durumunda şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, KÜÇÜK GROUP A.Ş. tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın

Başvuru YöntemiBaşvurunun Yapılacağı AdresBaşvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi
Şahsen Başvuru [Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması]3. Organize Sanayi Bölgesi Büyükkayacıkosb Mah. T. Ziyaeddin Akbulut Cad. No: 4/1 Selçuklu / Konya / TÜRKİYEZarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır
Noter Vasıtasıyla Başvuru3. Organize Sanayi Bölgesi Büyükkayacıkosb Mah. T. Ziyaeddin Akbulut Cad. No: 4/1 Selçuklu / Konya / TÜRKİYETebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
Güvenli Elektronik İmza İle Başvuru [Güvenli elektronik imza ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yoluyla başvurması]
info@kucukgroup.com

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.
Mobil İmza ya da E-posta İle Başvuru [İlgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle]
info@kucukgroup.com
E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Başvurulacak Veri Sorumlusu Bilgileri

Adres:

KÜÇÜK GROUP A.Ş.

3. Organize Sanayi Bölgesi Büyükkayacıkosb Mah. T. Ziyaeddin Akbulut Cad. No: 4/1 Selçuklu / Konya (Şirketimiz yukarıda bulunan yönerge dışındaki usul ve şartlar ile yapılan başvurular ile içeriği tespit edilemeyen/okunamayan gönderiler için taahhütte bulunmaz.)

E-posta: info@kucukgroup.com

(Telefon ile başvurunuzun ulaşıp ulaşmadığı konusunda bilgi almanızı tavsiye ederiz.)

Telefon Numaramız: (Bilgi almak için)

444 20 95